وقتی برای صرف غذا به یک رستوران مراجعه میکنید و یا اینکه به یک تهیه غذا سفارش غذا میدهید ، دقدقه اصلی شما کیفیت غذایی است که میل میکنید . اولین و مهمترین عامل موثر در کیفیت غذا ، مواد اولیه آن است . مواد اولیه مرغوب ارزان نیست . دومین عامل موثر در کیفیت غذا ، دانش و آگاهی در فرایند تولید غذا است . با داشتن دانش و آگاهی ، کنترل عملکرد  نیروهای تحت امیر یک مدیر ، در مسیر درست قرار خواهد گرفت و در نتیجه محصول تولید شده دارای کیفیت متناسب با مواد اولیه خواهد بود .