غذای داغ و برخورد منتسب پرسنل. جوجه فسنجونی گرفتم که خیلی خوب بود.