طراحی زیبای دکوراسیون رستوران و چیدمان سینی غذا ها به شکلی میباشد که باعث آرامش خاصی می شود که افراد در مدت حضور در رستوران از تمام فضای رستوران لذت ببرند