غار نمک

موزیک زنده در مجموعه رستوران های غار نمک باعث کمک به حضم غذا شده و باعث ایجاد فضایی رمانیک و دلنشین به رستوران داده است.