مدیریت مجموعه رستوران های غار نمک ضمن اینکه نظارت کامل بر حسن پذیرایی از شما را دارد پاسخگو و پذیرنده هرگونه انتقاد و پیشنهادی از جانب مشتریان این رستوران است