مجموعه رستوران های غار نمک با ایجاد غار های جدا گانه فضایی ایجاد نموده که شما ضمن حضور در رستوران میتوانید بدون هیچگونه مزاحمت از فضای رستوران لذت ببرید گویی که در این غار خانوادگی شماست.