جاده رشت – انزلی ، بعد از پلیس راه ، روبروی پمپ بنزین عاشوری ، رستوران سنتی غارنمک 4

09171621216