شهرک گلستان ، مجتمع تجاری خلیج فارس ، رستوران گاریز

09179937420